Algemeen

Published on december 11th, 2017 | by Raoul Stegeman

Algemene Leden Vergadering donderdag 14 december 2017

Onderwerp: Uitnodiging Algemene Leden Vergadering
Datum: donderdag 14 december 2017
Tijd: Aanvang 20.30 uur
Locatie: Clubhuis V.V. Ravenstein Sportpark Den Ong

Deze uitnodiging geldt voor alle leden van V.V. Ravenstein met stemrecht. Voor jeugdleden jonger dan 16 jaar geldt dat in hun
plaats een ouder/verzorger stemrecht heeft. Een lid kan maximaal 2 stemmen uitbrengen en dient bij stemming met volmacht
een ondertekende verklaring in te dienen voor aanvang van de vergadering.

Volgens de statuten (artikel 16 lid 7) van Voetbal Vereniging Ravenstein kunnen alleen besluiten worden genomen indien 15%
van de leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Is hieraan niet voldaan dan kan een tweede vergadering worden
belegd na vijf dagen en binnen dertig dagen; in deze tweede vergadering kunnen ongeacht het aantal aanwezigen of
vertegenwoordigde leden besluiten worden genomen over de onderwerpen van de eerste vergadering, tenzij in de statuten
anders is bepaald.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering
3. Benoeming kascommissie
4. Terugkoppeling eerste periode

a) Voetbal(technisch)
b) Fusie
c) Locatie-onderzoek

Het bestuur vraagt de algemene vergadering toestemming om een onderzoek te doen
naar bezetting en exploitatie van binnen- en buitensport op Sportpark Den Ong in
samenwerking met andere (sport)verenigingen gericht op een vitaal sportcomplex.

d) Verlaging contributie
e) Begroting 2017 – 2018

5. Vaststelling van de contributie en begroting
6. Rondvraag
7. Sluiting om ongeveer 22.00 uur

Met sportieve groet,
Het bestuur van V.V. Ravenstein


About the AuthorBack to Top ↑