Contributie Reglement

Lidmaatschap van v.v. Ravenstein kost contributie. De verschuldigde contributie wordt, middels een automatische incasso, maandelijks geïnd.

Contributie v.v. Ravenstein

Seizoen 2019 – 2020 (1 juli 2019 – 1 juli 2020)

Per kalenderjaar
Vestakids € 42,50
Pupil (0 t/m 11 jaar) € 85,-
Junior (12 t/m 19 jaar) € 120,-
Senior (19 jaar >) € 190
Ravofit+Walking Football € 80,-
Steunend lid + stemrecht € 50,-
Steunend lid/ donateur € 30,-
Inschrijfgeld (eenmalig) € 20,00

Spelregels:
Lidmaatschap van v.v. Ravenstein betekent dat men contributie plichtig is.
• De contributie wordt jaarlijks in de Algemene Vergadering vastgesteld.
• Bij aanvang van het lidmaatschap is ieder lid, € 20,- inschrijfgeld schuldig.
• Het inschrijfgeld wordt éénmalig automatisch geïncasseerd.
• Een lid is pas speelgerechtigd na betaling van het inschrijfgeld.
• Betaling van de contributie is enkel via automatische incasso mogelijk.
• De contributie wordt maandelijks (12x) automatisch geïnd.
• In geval van storneringen of te late opzegging blijft de betalingsverplichting.
• Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail te gebeuren bij de ledenadministratie, uiterlijk 4 weken voor het einde van het boekjaar.
• Na schriftelijke beëindiging van het lidmaatschap is men contributie plichtig tot het einde van het boekjaar.

(Statuten v.v. Ravenstein 23 augustus 2002; ‘Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 4 weken’)
• 30 juni is het einde van het boekjaar.
• Bijzondere regelingen zijn alleen mogelijk na overleg met en na bestuurlijk besluit.
• Een lid is te allen tijde contributie plichtig ook i.g.v. een blessure.
• Tijdelijke of bijzondere betalingsregelingen zijn alleen mogelijk na overleg met en na bestuurlijk besluit.
• De maandelijkse contributiebedragen zullen steeds rond de 15e automatisch afgeschreven worden.

• Vragen over financiële zaken en contributie kunt u richten aan de penningmeester (penningmeester@vvravenstein.nl)


Back to Top ↑