Fusie

Published on maart 1st, 2019 | by Bianca Schoenmakers

NIEUWSBRIEF SAMENWERKING/FUSIE VVR – SDDL

Zoals bekend zijn SDDL en VVR al langere tijd bezig met het onderzoeken en vormgeven van samenwerking. Meest concrete uitwerking tot nu toe is de tijdelijke samenwerking binnen de jeugdafdeling onder de naam VESTA. Dit proces gaat gepaard met vallen en opstaan en veel emotie aan beide kanten zoals eenieder gemerkt heeft.

Daarom hebben beide besturen de afgelopen weken met elkaar overlegd en zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het van belang is om definitief duidelijkheid te krijgen over de samenwerking om op basis daarvan het nieuwe seizoen 2019-2020 in te richten. Belangrijk daarbij te vermelden is dat beide besturen het sporten op 2 locaties zijnde Onder d’n Plag en Den Ong als uitgangspunt onderschrijven.

Het bestuur van VVR staat voor een proces met volledige transparantie en betrokkenheid van alle leden en ouders van jeugdleden: zij gaan uiteindelijk gezamenlijk beslissen over de samenwerking tussen beide partijen!

Omdat met name de ouders van de jeugdleden naar onze mening een achterstand hebben in zowel informatie als betrokkenheid willen wij die eerst apart bij praten op een ouderavond. Aansluitend willen wij een informatieavond organiseren voor alle leden en ouders om gezamenlijk te brainstormen en meningen te peilen.

De 2 informatiebijeenkomsten vinden plaats op:

Dinsdag 12 maart van 20.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur: Ouderavond voor alle ouders, leiders en trainers van de jeugdafdeling leden VVR Dinsdag 19 maart van 20.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur:   Informatieavond voor alle leden, ouders en leiders en trainers van VVR

De centrale vraag zal zijn of er bereidheid is tot 1. Samenwerking in de vorm van fusie of 2. Een andere vorm van samenwerking of 3. Beëindiging van de samenwerking. Uiteraard komen ook de voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden aan de orde omdat zij van cruciaal belang zijn voor de keuze.

Dit is leidend voor de toekomst van onze club en daarom roepen wij iedereen op om aanwezig te zijn en zijn stem te laten horen!

Tijdens de bestuur overleggen zijn aantal uitgangspunten op een rij gezet die wij onderstaand graag meegeven als voorbereiding voor de discussie. Zoals vermeld zijn er overeenkomsten en verschillen in de uitgangspunten tussen beide besturen.

Uitgangspunten voor Samenwerking-Fusie SDDL-VVR vanuit de bestuurstafels:

1. Doel

SDDL wil graag dat vanaf het seizoen 2019-2020 alle voetballers van SDDL en VV Ravenstein onder de naam VESTA op beide sportparken gaan sporten. SDDL is overtuigd dat draagvlak en een toekomstperspectief zulke trajecten beter en makkelijker laat verlopen. Een wenkend toekomstperspectief bundelt positieve energie en organisatiekracht van leden van beide verenigingen. Als er door jong en oud samen op beide sportparken gesport wordt, is de samenwerking zichtbaar. Volgens SDDL is dat de voedingsbodem die nodig is om zorgvuldig en succesvol alle vraagstukken aan te pakken.

VVR Samen voetballen van de jeugdteams gaat prima. Ook bij de seniorenteams van VVR is er bij een aantal geledingen bereidheid om samen te voetballen. De resultaten van de focusgroep wijzen ook in deze richting. Het is nu van belang om de bereidheid bij VVR tot samen sporten te peilen op een ouder- en ledenbijeenkomst die op korte termijn is te organiseren (zie onder 3. Werkwijze). Hierbij dient ook aandacht te zijn voor eventuele integratie van de korfbal afdeling van SDDL. Ingeval van voldoende draagvlak om samen te sporten op beide sportparken is focus op seizoen 2019-2020 voor realisatie reëel. Het grote probleem wat dan opgelost moet worden is het gebrek aan wederzijds door de besturen en leden geaccepteerde organisatorische inrichting. Dit betreft de inschrijving van leden, de onderlinge verdeelsleutels met betrekking tot toerekening van kosten en opbrengsten, het gebruik van de accommodaties voor training en wedstrijden, contributie harmonisatie, verdeling sponsorgelden, technisch beleid m.b.t. doorstroming, taken jeugdcommissie etc. Heel belangrijk hierbij is ook een gezamenlijk meerjarenplan voor het gebruik van de 2 sportparken (=sporten + activiteiten en financiering) wat wordt ondersteund door de Gemeente. Zonder deze gezamenlijk geaccepteerde bestuurlijke inrichting blijven er grote verschillen in verwachtingspatronen en dus frustratie en dat is geen harmonieuze basis voor samen sporten zoals tot nu toe ook is gebleken. VVR pleit er daarom voor- indien voldoende draagvlak aanwezig is voor samen sporten in seizoen 2019-2020 – via een efficiënte projectaanpak de komende 2 maanden deze bestuurlijke inrichting uit te werken en deze tezamen met het voorstel tot gezamenlijk sporten op 2 sportparken onder de naam VESTA voor te leggen aan de ALV van beide verenigingen. Dit is dan tevens het fusiedocument waarmee de 2 verenigingen tot 1 vereniging VESTA komen met 1 organisatie en 2 sportparken als thuisbasis. Blijven er grotere knelpunten over dan zijn die benoemd en kan door de ALV bepaald worden wat de impact daarvan is op de (gedeeltelijke) samenwerking en het vervolg.

2. Onderlinge Verdeelsleutels

SDDL Samenwerken doe je op basis van gelijkwaardigheid. SDDL vindt dan ook dat de voetbalwedstrijden en trainingen gelijk over de beide sportparken verdeeld moeten worden. Dat is altijd al het gezamenlijke uitgangspunt geweest vanaf 2014. Op basis van diezelfde gelijkwaardigheid streeft SDDL naar contributiegelijkheid als leden van beide verenigingen hun fiat geven om vanaf volgend seizoen gezamenlijk te voetballen onder de naam VESTA.

VVR Zolang sprake is van 2 afzonderlijke verenigingen met eigen leden, eigen exploitatie en eigen sportpark geldt voor de gedeeltelijke samenwerking (nu jeugdafdeling) voor trainingen, wedstrijden en kosten en opbrengsten van de gezamenlijke activiteit als verdeelsleutel de verhouding van het aantal leden betrokken bij de gezamenlijke activiteit. Daarbij mag er ook geen financieel verschil zijn voor een lidmaatschap dus de contributie moet gelijk zijn. Deze verdeelsleutel en gelijkheid van contributie is ook wat de KNVB adviseert bij deze vorm van samenwerking. Zodra sprake is van 1 vereniging met 1 ledenbestand,1 exploitatie en 2 eigen sportparken geldt dat de verantwoordelijkheid voor de 2 sportparken gelijkwaardig is dus gelijke verdeling van sporten en activiteiten over de 2 sportparken. Daarnaast is er uiteraard eenheid van contributie.

3. Werkwijze

SDDL Beide verenigingen krijgen de opdracht om te onderzoeken of er draagvlak is voor haar uitgangspunten. Een bijzondere algemene ledenvergadering op korte termijn is het geschikte middel om leden van beide verenigingen te vragen naar hun mening. Volgens SDDL zou een bijzondere algemene ledenvergadering voor 10 maart (wedstrijd VV Ravenstein – SDDL) maar na het carnaval een mooi moment zijn. Hoe dan ook ziet SDDL 30 april 2019 als uiterste datum voor een bijzondere algemene ledenvergadering zodat er voldoende speelruimte blijft om het traject van de teaminschrijvingen zorgvuldig af te kunnen ronden. Als beide verenigingen instemmen met bovenstaand voorstel kan worden gestart met het inrichten van een samenwerkings- en/of fusietraject. SDDL vindt dat de kerngroepen van beide verenigingen goed werk hebben geleverd. Het bestuur van SDDL vindt hun betrokkenheid bij het inrichten van een samenwerkings- en/of fusietraject zeer waardevol. Het bestuur stelt voor om op basis van haar uitgangspunten nadere gesprekken te voeren in een werkgroep waarin namens SDDL in elk geval Ruud Megens en Edwin Swinkels deel zullen nemen.

VVR Start via een informatieavond voor de eigen leden en ouders van jeugdleden om draagvlak voor uitgangspunten te peilen. Bij de vooraankondiging wordt een nieuwsbrief uitgebracht waarin bovenstaande standpunten van beide partijen helder uiteengezet worden. Na draagvlak vaststelling van uitgangspunten stellen de besturen gezamenlijk het vervolgtraject vast. Voor bestuur VVR zou dat zijn het instellen van een projectgroep met de opdracht om de bestuurlijke inrichting te inventariseren en te harmoniseren. Bezetting werkgroep namens VVR Sjaak Peters, Aalt Beuker en Marcel Verwoert, namens SDDL Ruud Megens. Edwin Swinkels en? VVR is het ook eens dat de focus/kerngroepen goed werk hebben geleverd bij de culturele inventarisatie van de samenwerking. VVR zou graag zien dat zij zich conform hun eigen advies gaan bezighouden met de uitvoering van gezamenlijke activiteiten voor alle leden van beide verenigingen. Doorlooptijd dient zodanig te zijn dat ALV van beide verenigingen uiterlijk in mei kan plaatsvinden waarbij zij de bestuurlijke inrichting en samenvoegen van teams kunnen beoordelen en bij goedkeuring bijtijds de inschrijving bij KNVB voor seizoen 2019-2020 kan plaatsvinden (inschrijvingen KNVB vinden plaats in juni)


About the AuthorBack to Top ↑