Informatie voor kaderleden

Jeugdopleiding -> De leukste sport -> Ouders graag gezien -> voorstellen jeugd teams

De leukste sport ter wereld
Voetbal is de leukste sport ter wereld. Steeds meer jongens en meisjes ervaren dat. Voor onze vereniging is dat goed nieuws. Want hoe meer kinderen bij onze club komen voetballen, des te groter is de kans is dat VVR ook in de toekomst een gezonde vereniging kan blijven met voldoende actieve leden. Want wie de jeugd heeft…..

Ouders graag gezien
Veel jeugdleden schept voor onze club ook verplichtingen. Zo mogen ouders ervan uitgaan dat hun zoon of dochter bij VVR in goede handen is en een leuke en sportieve tijd beleeft. Dat betekent dat de club met respect met hen omgaat en hen ook nog eens de fijne voetbalkneepjes bijbrengt. Dus techniek, samenspel, tactiek en sportiviteit in de breedste zin van het woord. Want voetbal is een teamsport, dat kan niemand alleen. Maar ook ouders spelen bij onze club een grote rol. Ook hén hebben wij keihard nodig. Zij zijn bij ons graag gezien!Jeugdopleiding is belangrijk
VVR heeft circa 150 jeugdleden in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Zij voetballen in ongeveer 12 jeugdteams, in de jeugdcategorieën MF, F, E, D, C, B en A. Volwassenen spelen in seniorenelftallen en vallen dus buiten onze jeugdopleiding. Wij vinden onze jeugdopleiding erg belangrijk. En steken er veel energie in om met tientallen vrijwilligers, trainers en begeleiders die opleiding zo goed mogelijk te ontwikkelen. En denken continu na over het weer een stukje beter kan.

Jong en onbevangen
Kinderen en jongeren zijn niet voor niets nog jong en onbevangen. Dat betekent dat je daar als sportclub op een bepaalde manier mee moet omgaan. Ook moeten de jongste kinderen vaak nog leren met elkaar te voetballen (zij richten zich vaak nog vooral op zichzelf). Onze club hecht veel waarde aan omgangsnormen en aan de manier waarop je het voetbalspel aanleert. Dat betekent dat onze trainers en begeleiders zich aan didactische en sociale normen en waarden houden. Maar ook trainingstechnieken worden hen aangeleerd. Regelmatig worden er, bijvoorbeeld vanuit de KNVB of SEC, cursussen en trainingen gegeven. Serieus sporten betekent voor ons serieuze begeleiding. Voetbaltechniek en -tactiek, sfeer, gedrag, sportiviteit, prestaties én samenwerking gaan tijdens onze jeugdopleiding hand in hand. Het een is niet belangrijker dan het ander.

Plezier staat voorop
Bij onze club staat het plezier in het voetbal voorop. Het is weliswaar fijn is om zo goed mogelijk te voetballen en zo hoog mogelijk in de competitie te eindigen, maar dit is zeker niet het belangrijkste. Wij vinden het vooral belangrijk dat álle kinderen veel plezier aan hun sport beleven. Onze club kent geen selectiebeleid (de beste voetballers in de hoogste teams). Wél is er sinds het seizoen 2013/2014 een bijzonder pilot-project gestart waarin we een aantal op talent geselecteerde voetballers in een PlusTeam extra laten trainen en voetballen. Maar deze voetballers zitten ook in een “gewoon” jeugdelftal en dat blijft óók voor hen de basis. Het Plusteam speelt geen competitie maar wel oefenwedstrijden en toernooien op een hoger voetbalniveau.

Ouders graag gezien!
Wij zijn dus geen betaald voetbalorganisatie met flinke budgetten. Dat betekent dat wij als kleine amateurclub volledig afhankelijk zijn van tientallen enthousiaste en gedreven vrijwilligers. Dat begint bij de trainers en elftalbegeleiders, die meestal ook ouders zijn. Op vele andere gebieden zijn onze ouders ook “graag gezien”. Bijvoorbeeld als redactielid van het clubblad, als webdesigner of webmaster, in de pr, bij het onderhoud van het terrein en de velden, als chauffeur naar uitwedstrijden, bij het beheer van materialen, in de organisatie van onze voetbalkampen in de zomer, in de kantine, het bestuur, in de administratie of op een ander terrein. Ook op sponsorgebied zijn ouders en hun bedrijf bijvoorbeeld van harte welkom (shirtsponsor, sponsor kantine, materialen etc.)!

In 2013 zijn we gestart met het project Ouders graag gezien. Het doel van Ouders graag gezien is om hen zo veel mogelijk actief bij onze club te betrekken. 

Kom eens bij ons langs!
U zult merken dat het gewoon ook heel leuk en gezellig kan zijn om een actieve rol bij de club te spelen. Oók als u zelf geen enthousiaste voetballer bent! Als u een rol wil spelen bij onze voetbalclub. Spreek ons gerust aan. Doet u ook met ons mee? U bent welkom!


Jeugdkader & competenties
Begeleiding jeugdteams VV Ravenstein
Algemeen;
Om de kwaliteit van de jeugdafdeling te waarborgen zal er een duidelijke structuur voor het kader moeten zijn. Binnen dit kader moet voor iedereen duidelijk zijn hoe we bij de jeugd te werk gaan. Voorop staat plezier en het ontwikkelen van voetbaltechnische vaardigheden.
Het begeleidingsteam, trainer en leider, vervult een belangrijke rol in de voetbalopleiding van
VV Ravenstein. Waar t/m de D-jeugd met name de basis centraal staat en de basale voetbalontwikkeling en plezier voorop staan zal naar mate de spelers ouder worden de ontwikkeling hand in hand moeten kunnen gaan met presteren. Deze ontwikkeling zet zich door wanneer de jeugdspelers overgaan van de junioren naar de selectie waar het presteren nog meer voorop zal staan.

Bij ieder team streven we naar;
Een trainer/coach en een teambegeleider per team.
Dat enkele oudertaken verdeeld worden onder de ouders van het desbetreffende team. Deze ondersteunen op deze manier de leider. (zie verderop)
Trainers van de A-B-C-D-E-F die deel moeten nemen aan de Train de Trainer cursus. Deze cursus zal intern gegeven worden met als doel een breder beeld te krijgen op welke wijze trainingen zowel organisatorisch als praktisch ingevuld kunnen worden.
Tevens bieden we de mogelijkheid voor trainers/leiders om zichzelf te ontwikkelen door eventueel een cursus te volgen bij de KNVB.

Voor het goed kunnen uitvoeren van de verschillende taken binnen de jeugdafdeling van VV Ravenstein vinden we dat het begeleidingsteam de volgende kernkwaliteiten beheerst;
Men moet kunnen werken in teamverband(collega-trainers)
Enthousiasme uitstralen (wanneer je zelf heel enthousiast bent zullen de spelers ook enthousiast worden)
De omgang met de jeugdspelers is voldoende/goed.
Men moet het belang van individuele ontwikkeling in combinatie met presteren zien.
Men kan functioneren als assistent- en/of scheidsrechter.
Met moet op een duidelijke wijze kunnen communiceren met/naar spelers/collega`s/ouders/bestuur.
Visie van de club uitdragen.

9.1 Trainer/Coach
Taakomschrijving van de Trainer/Coach;
Technisch
Trainen, begeleiden en coachen van het eigen team.
Heeft de eindverantwoordelijkheid t.a.v. zijn/haar team.
Neemt de technische invulling betreffende trainingen en wedstrijden voor zijn rekening.
Werkt hierin volgens de visie van VV Ravenstein die beschreven staat in het Technische Jeugdplan.
Neemt deel aan regulier overleg, opgezet door Jeugdcommissie.
Communiceert bijzondere gebeurtenissen/problemen in en rondom het team duidelijk naar de coördinator.
Is er alert op dat de gedragsregels, die voor de leden van de jeugdafdeling gelden nageleefd worden en treedt waar nodig corrigerend op. De trainer is een voorbeeld.
Maak de kinderen bewust van het feit dat zij VV Ravenstein vertegenwoordigen. We moeten de naam van VV Ravenstein goed uitdragen. Dit betekent dat we met heel veel respect omgaan met elkaar, met tegenstanders en met (assistent) scheidsrechters.
Denkt mee en staat zijn betere spelers af bij een tekort aan spelers binnen een hoger team.
Organisatorisch
Is het centrale meldpunt voor de spelers van zijn team in geval van afmelding, blessures e.d. en zorgt eventueel in overleg met de coördinator voor completering van zijn team.
Zorgt ervoor dat spelers tijdig worden geïnformeerd bij eventuele afgelastingen van trainingen en/of wedstrijden. Een telefooncirkel zorgt voor snelle verspreiding van de boodschap.
Brengt de spelers op de laatste trainingsavond of via de email op de hoogte hoe laat zij op zaterdag aanwezig moeten zijn.
Is ruim op tijd aanwezig bij trainingen en wedstrijden om toezicht te houden op de spelers van zijn team in het kleedlokaal en daarbuiten.
Ziet er na de training en wedstrijden op toe dat zijn spelers zich in het kleedlokaal verplicht douchen (A-B-C-D-E-F meisjes) en omkleden en vervolgens het kleedlokaal schoon achterlaten(alle jeugdteams).
Is op trainingsdagen verantwoordelijk voor het materiaal. Zorg dat je het materiaal bij elkaar houdt. Op wedstrijddagen is de teambegeleider verantwoordelijk voor het materiaal.
Toont waar mogelijk interesse in andere elftallen mogelijk door contact met de trainers te houden, anderzijds mogelijk door een wedstrijd te bezoeken van een ander elftal.
Het is wenselijk dat de trainers en leiders van alle elftallen aanwezig zijn op de jaarvergadering van voetbalvereniging VV Ravenstein.

9.2 Teambegeleider
Taakomschrijving van de Teambegeleider;
Organisatorisch
Begeleidt het team bij wedstrijden en andere activiteiten en zorgt voor een goede en gezonde teamsfeer.
Draagt zorg voor de benodigde materialen op wedstrijddagen (Tenues, ballen, waterzak)
Is er alert op dat de gedragsregels, die voor de leden van de jeugdafdeling gelden nageleefd worden en treedt waar nodig corrigerend op. De leider is een voorbeeld.
Is ruim op tijd aanwezig bij wedstrijden om toezicht te houden op de spelers van zijn team in het kleedlokaal en daarbuiten.
Ziet er na de wedstrijd i.c.m. de trainer op toe dat zijn spelers zich in het kleedlokaal douchen (A-B-C-D-E-F-meisjes) en omkleden en vervolgens het kleedlokaal schoon achterlaten(alle jeugdteams). Bij thuiswedstrijden ziet hij/zij er ook op toe dat het kleedlokaal van de tegenstanders schoon achtergelaten wordt.
Brengt spelers van zijn team op de hoogte van alle noodzakelijke informatie. De trainer geeft op de laatste trainingsavond in die week aan hoe laat de spelers zaterdag aanwezig moeten zijn. Een telefooncirkel zorgt voor snelle verspreiding van de boodschap.
Communiceert bijzondere gebeurtenissen/problemen in en rondom het team duidelijk naar de coördinator.
Ziet er op toe dat de gegevens op het wedstrijdformulier correct worden ingevuld en levert deze formulieren direct na de wedstrijd op de afgesproken bestemming in.
Beheert de spelerspas(vanaf D-jeugd) op wedstrijddagen en neemt deze mee naar de wedstrijd zodat alle spelers deel kunnen nemen aan de wedstrijd.
Coördineert en verdeelt oudertaken, zoals: – organiseren activiteit, rijden, shirts wassen, etc.
Ziet er op toe dat de gedragsregels voor ouders en kinderen worden nageleefd en spreekt daar waar nodig ouders aan. Bij herhaalde overtreding of onbereidwillige medewerking zal hij de coördinator hiervan op de hoogte stellen die nader in contact zal treden met ouders en/of kinderen.
Neemt deel aan overleg met het jeugdcommissie/bijeenkomst teambegeleiders elftallen jeugdafdeling VV Ravenstein.
Het is wenselijk dat de trainers en begeleiders van alle elftallen aanwezig zijn op de jaarvergadering van voetbalvereniging VV Ravenstein.
Zal bij afwezigheid van een scheidsrechter en/of assistent scheidsrechter een actieve rol hebben bij het invullen van deze taak.

Technisch
Eventueel ondersteunen van de trainer in het maken van beslissingen.

9.3 Assistent Scheidsrechter
Begeleidt het team bij wedstrijden en andere activiteiten en zorgt voor een goede en gezonde teamsfeer.
Zorgt ervoor dat hij eerlijk deelneemt als assistent scheidsrechter tijdens wedstrijden.
Is er alert op dat de gedragsregels, die voor de leden van de jeugdafdeling gelden nageleefd worden en treedt waar nodig corrigerend op. De begeleiding is een voorbeeld.
Ondersteunt de leider en trainer bij het uitvoeren van hun functies. De trainer en leider blijven verantwoordelijk voor hun eigen taken.

9.4 Oudertaken
Omschrijving oudertaken (deze zullen door de leider worden verdeeld onder de ouders);
Zorgen voor een positief leerklimaat door alleen aanmoedigend aanwezig te zijn en niet de rol van de trainer over trachten te nemen door technische of tactische aanwijzingen te geven.
Ondersteunen het team en hebben een actieve rol als vrijwilliger bij VV Ravenstein.


Back to Top ↑