Contributie Reglement

Lidmaatschap van v.v. Ravenstein kost contributie. De verschuldigde contributie wordt, middels een automatische incasso, maandelijks geïnd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van v.v. Ravenstein op 19 januari 2015 heeft een meerderheid van de aanwezige leden, ingestemd met het voorstel van het bestuur om, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2014, de contributie met 10% te verhogen. Tevens is de vrijwilligersbijdrage vastgesteld op € 75,- per actief spelend lid, ook geldend voor het tweede kind. Vanaf het derde kind is een gezin vrijgesteld van deze vrijwilligersbijdrage.

Contributie v.v. Ravenstein
Ingangsdatum contributieverhoging; 1 juli 2014
Per kalenderjaar Per maand Incl. vrijwilligersbijdrage
Seizoen 2017 – 2018

Per kalenderjaar Per maand Incl. vrijwilligersbijdrage
Pupil (0 t/m 9 jaar) € 118,73 € 9,90 € 16,15
Junior (10 t/m 17 jaar) € 133,88 € 11,16 € 17,41
Senior (18 jaar >) € 187,90 € 15,66 € 21,91
Ravofit € 77,73 € 6,48
Steunend lid + stemrecht € 46,61 € 3,88
Steunend lid/ donateur € 28,96 € 2,41
Inschrijfgeld € 20,00 (eenmalig)

Spelregels:
• Lidmaatschap van v.v. Ravenstein betekent dat men contributie plichtig is.
• De contributie wordt jaarlijks in de Algemene Vergadering vastgesteld.
• Bij aanvang van het lidmaatschap is ieder lid, € 20,- inschrijfgeld schuldig.
• Het inschrijfgeld wordt éénmalig automatisch geïncasseerd.
• Een lid is pas speelgerechtigd na betaling van het inschrijfgeld.
• Betaling van de contributie is enkel via automatische incasso mogelijk.
• De contributie wordt maandelijks (12x) automatisch geïnd (per 1-1-2014).
• In geval van storneringen of te late opzegging blijft de betalingsverplichting.
• Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail te gebeuren bij de ledenadministratie, uiterlijk 4 weken voor het einde van het boekjaar.
• Na schriftelijke beëindiging van het lidmaatschap is men contributie plichtig tot het einde van het boekjaar.

(Statuten v.v. Ravenstein 23 augustus 2002; ‘Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 4 weken’)
• 30 juni is het einde van het boekjaar.
• Bijzondere regelingen zijn alleen mogelijk na overleg met en na bestuurlijk besluit.
• Een lid is te allen tijde contributie plichtig ook i.g.v. een blessure.
• Tijdelijke of bijzondere betalingsregelingen zijn alleen mogelijk na overleg met en na bestuurlijk besluit.
• Lidmaatschap van v.v. Ravenstein betekent dat een lid, per voetbalseizoen, een jaarlijkse vrijwilligersbijdrage van € 75,- schuldig is (met ingang van 1 juli 2014).
• Deze vrijwilligersbijdrage is tijdens de Algemene Ledenvergadering op19 januari 2015, formeel vastgesteld, is verplicht en geldt voor alle spelende leden.
• Ieder spelend lid is de vrijwilligersbijdrage schuldig indien men geen of minder dan 30 uur vrijwilligerswerk voor de vereniging in het voetbalseizoen heeft verricht.
• Heeft een lid in het voetbalseizoen, meer dan 30 uur vrijwilligerswerk voor de vereniging verricht, dan is men geen vrijwilligersbijdrage plichtig.
• Ouders voor leden onder de 18 jaar, kunnen d.m.v. minimaal 30 uur vrijwilligerswerk, de vrijwilligersbijdrage ‘terugverdienen’.
• Per gezin voor leden onder de 18 jaar betaald men voor het 1e en 2e  kind vrijwilligersbijdrage, maandelijks verrekend in de contributie.
• Het 3e kind onder de 18 jaar is vrijgesteld van de vrijwilligersbijdrage.
• Leden van 18 jaar en ouder zijn zelf verantwoordelijk voor het verrichten van het vrijwilligerswerk en ‘terugverdienen’ van de vrijwilligersbijdrage.
• Indien ouders van leden van 18 jaar en ouder, de vrijwilligersbijdrage voor hun zoon/dochter ‘terug willen verdienen’, kunnen zij dit kenbaar maken bij de penningmeester.
• Deze vrijwilligersbijdrage is gebaseerd op het vrijwilligerswerk voor de vereniging over het voorgaande seizoen en dus niet het huidige seizoen.
• Jaarlijks op peildatum 1 juli, zal ‘terug gekeken’ worden of een lid wel of geen vrijwilliger voor de vereniging is geweest en voldaan heeft aan de criteria.
• Zo niet dan betaald een lid vanaf augustus voor het gehele seizoen tot de nieuwe peildatum 1 juli, de maandelijkse vrijwilligersbijdrage.
• Zo wel, dan betaald een lid vanaf augustus voor het gehele seizoen tot de nieuwe peildatum 1 juli, geen maandelijkse vrijwilligersbijdrage, wel zijn/ haar reguliere contributie.
• Dit proces zal jaarlijks herhaald worden.
• Vanaf 1 januari 2014, wordt de vrijwilligersbijdrage maandelijks geïnd bovenop de reguliere contributie.
• De maandelijkse contributiebedragen zullen steeds rond de 15e automatisch afgeschreven worden.
• Leden die zich uitschrijven, de vrijwilligersbijdrage betaald hebben maar meer dan 30 uur vrijwilligerswerk hebben verricht, ontvangen de betaalde vrijwilligersbijdrage over dat seizoen, retour.
• I.g.v. beëindiging van het lidmaatschap blijft men betalingsplichtig met betrekking tot de vrijwilligersbijdrage in het voorgaande seizoen.
• Vragen over financiële zaken en contributie kunt u richten aan de penningmeester (penningmeester@vvravenstein.nl)


Back to Top ↑